اعضای هیات علمی گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان

نام: فرخ اسدزاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم خاک
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان

f.asadzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.asadzadeh

شماره تلفن: