کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: ماهرخ جهتی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 044-33440295
محل کار: حوزه اداری
نام: بهنام حبیب زاده
سمت: مدیر طرح پایش مطالعات دریاچه ارومیه
تلفن: 25
محل کار: حوزه اداری
نام: زیبا قاسم بگلو
سمت: کارشناس آموزش وپژوهش ، کتابخانه
تلفن: 17
محل کار: کتابخانه ، آموزش و پژوهش
نام: بهارک صحت نیا
سمت: کارشناس
تلفن: 31
محل کار: آزمایشگاه بیوشیمی
نام: سهیلا عطا بخش
سمت: کارشناس
تلفن: 18
محل کار: آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
نام: مریم روحی
سمت: کارشناس
تلفن: 32
محل کار: آزمایشگاه میکروبیولوژی
نام: راضیه پاک ترمنی
سمت: کارشناس
تلفن: 19
محل کار: آزمایشگاه ژنتیک
نام: زهرا عسل پیشه
سمت: کارشناس
تلفن: 14
محل کار: آزمایشگاه جلبک
نام: سعید حاجی نژاد
سمت: کارشناس
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیرو پرورش آبزیان
نام: مهدی قلی نژاد
سمت: حسابدار
تلفن:
محل کار: حوزه اداری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:229  این هفته:2561  این ماه:7227  امسال:105620