کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: ماهرخ جهتی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 044-33440295
محل کار: حوزه اداری
نام: زیبا قاسم بگلو
سمت: کارشناس آموزش وپژوهش ، کتابخانه
تلفن: 17
محل کار: کتابخانه ، آموزش و پژوهش
نام: بابک جوادی
سمت: حسابدار
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: مهرداد هاشمی
سمت: کاریرداز
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: علی تمری
سمت: انباردار
تلفن: 30
محل کار: حوزه اداری

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:45  این هفته:1320  این ماه:4620  امسال:58550