ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

1

اثر مکمل سازی الکتوفرین، Lactobacillus plantarum و زایلواولیگوساکارید جیره در پرورش بچه ماهی صبیتی )Sparidentex hasta(

وحید مرشدی

2

تأثیر دوره و شدت نور بر رشد، بقاء و شاخص های بیوشیمیایی استیل کولین استراز، الکتات دی هیدروژناز و مالتونین در مراحل اولیه زندگی تاسماهی ایرانی )Acipenser persicus(

رضوان الله  کاظمی

3

بررسی خواص سینرژستیکی برخی اسیدهای­آلی با پروبیوتیک­ لاکتوباسیلو­س­کازئی (Lactobacillus casei) در پرورش بچه ماهیان انگشت قد قزل­آلای­رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss)

علی جافرنوده

4

تاثیر استفاده از منابع مختلف کربنی جهت پرورش فوق متراکم بچه ماهیان کپور معمولی)Cyprinus carpio( در سیستم بیوفلوک

فریده بخشی

5

بررسی اثر سطوح مختلف فسفولیپید برفعالیت آنزیم­های گوارشی ، شاخص ­های تغذیه­ای و ایمنی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

فاطمه جعفری

6

بررسی تأثیر ال-کارنیتین و  لسیتین برشاخص های کیفی تخم و بهینه کردن زمان اعمال شوک گرمایی برای القاء تتراپلوئیدی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)

غلامرضا بیشکول

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:27  این هفته:1795  این ماه:6374  امسال:96277