بسمه تعالی

فراخوان کارگاه تخصصی 

کاربردهای اطلاعات هواشناختی در مدیریت صحیح و احیا دریاچه ارومیه 

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

7خرداد 94

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم هیات علمی ، محقیقین ، دانشجویان می رساند ، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه باعنوان " کارگاه تخصصی کاربردهای اطلاعات هواشناختی در مدیریت صحیح و احیا دریاچه ارومیه "در مورخه 94/3/7 می نماید.

ثبت نام در این کارگاه رایگان بوده خواهشمند است  فرم ثبتنام پیوستی را تکمیل و به ایمیل پژوهشکده ارسال فرمایید .

برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد .

محل برگزاری : ارومیه خیابان شهید بهشتی ، دانشگاه ارومیه، سالن همایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

زمان برگزاری : پنج شنبه 7 خرداد 94 از ساعت 19-15

موضوعات سخنرانی 

تغییر اقلیم و بارورسازی ابرها

بررسی خشکسالی های اخیر کشور و پیامدهای آن بر منابع طبیعی

-  پایش خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه

بررسی پدیده ریز گرد و طوفانهای گرد و غبار با تاکید بر حوضه دریاچه ارومیه

پیش بینی فصلی و دو فصلی جهت ارتقا مدیریت منابع آب و تولیدات کشاورزی

بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه

شبکه پایش هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه

http://urmialake.urmia.ac.ir

urmialake@urmia.ac.ir

04433440295

         04433467097

دریافت فرم ثبت نام