دوره " نرم افزار تخصصی ارزیابی و برنامه ریزی سیستم های آبی (WEAP) " به مدت 20 ساعت از تاریخ 29 شهریور تا اول مهر توسط آقای دکتر بهزاد حصاری در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه . برگزار گردید.ضمنا به شرکت کنندگان در این دوره ، گواهی شرکت در دوره صادرشد..