به منظور ارائه اصلاحات مورد نیاز بر چشم انداز ، اهداف و مقادیر کمی منابع آب مندرج در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه و ارائه راهبردهای پیشنهادی عملیاتی، با شرکت نمایندگان دفتر مرکزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، سازمان جهاد کشاورزی و ادراه کل منابع طبیعی ، دفتر استانی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، گروه مطالعاتی کاهش 40 درصد آب در بخش کشاورزی و کمیته های پایش دانشگاه  ارومیه برگزار گردید.

در این جلسه طبق برنامه زمان بندی هر یک از نمایندگان نظرات خود را در خصوص فعالیتهای انجام یافته و جاری با نگرشی بر تدقیق نقشه راه دریاچه ارومیه ارائه نمودند.

در پایان این جلسه آقای دکتر تجریشی مدیر محترم دفتر برنامه ریزی تلفیق ستاد احیاء دریاچه ارومیه در خصوص الزامات بازنگری و اصلاح در سیاستهای صورت پذیرفته شده  را به عنوان تاییدی برمسیر فعالیتهای انجام یافته دانسته و الزامی در جهت تسریع احیای دریاچه ارومیه با روشهای اتخاذ شده تلقی نمودند.