کارگاه آموزشی تحت عنوان " تغییر اقلیم و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی- دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و چالش های پیش رو" با تاکید بر گزارش برنامه اجرايي تعادل بخشي در حوضه درياچه اروميه  در محل وزارت نیرو و در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم توسط عضو هیات علمی این پژوهشکده آقای دکتر بهزاد حصاری در مورخه 95/12/10 برگزار گردید.

عناوین ارائه شده شامل موراد زیر بوده است :

  • معرفي برنامه اجرايي تعادل بخشي در حوضه درياچه اروميه در سال 94 و 95
  • تشريح دستاوردهاي اقتصادي اجتماعي برنامه اجرايي
  • ارزيابي مخاطرات و موانع
  • ارزيابي عملکرد برنامه آبخوان داري وزارت نيرو در حوضه هاي مشترک
  • ارزيابي ارتباط آبخوان داري با ساير برنامه هاي تعادل بخشي

برای دریافت فایل ارائه میتوانید به دکتر حصاری در پژوهشکده دریاچه ارومیه رجوع نمائید.