در روز دوشنبه مورخ 97/05/08 جلسه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه‌ای، سازمان هواشناسی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و بخش منابع آب طرح پایش و طرح 40% کاهش مصرف آب کشاورزی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در محل پژوهشکده تشکیل گردید.

  لازم به ذکر است گروه مشاوران جایکا (وابسته به کشور ژاپن) در حال‌ توسعه مدل هیدرولوژیکی در راستای تهیه مدل DSS برای برنامه احیای دریاچه ارومیه با استفاده از مدل MIKE - SHE  می باشند.  این مطالعه در حال حاضر مراحل مقدماتی خود را طی می‌کند و  برنامه‌ریزی‌شده است تا جلسات بررسی روند آن در دانشگاه شریف و دانشگاه ارومیه متناسب با پیشرفت کار تشکیل گردد.