اعضا ی محترم هیات علمی ، دانشجویان و علاقه مندان صاحب نظر، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در نظر دارد در راستای ماموریت های خود ، از جمیع صاحب نظران و علاقه مندان مباحث تخصصی مرتبط با دریاچه ارومیه برای برگزاری سخنرانی های علمی و کارگاههای آموزشی در سال 96 دعوت بعمل می آورد . برگزاری دوره های تخصصی بر اساس شیوه نامه مصوب شورای پژوهشی پژوهشکده خواهد بود . لذا از علاقمندان درخواست می گردد موضوعات و پیش نیاز های دوره های مد نظر را مطابق جدول پیوست تکمیل و به پژوهشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی تا مورخ 20 اسفند ارسال نمائید

فرم درخواست برگزاری کارگاه آموزشی