اعضای هیات علمی پژوهشکده

نام: سینا بشارت
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی
گروه آموزشی: مهندسی آب

http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.besharat

شماره تلفن:
نام: فرخ اسدزاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم خاک
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان

f.asadzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.asadzadeh

شماره تلفن:
نام: بهزاد حصاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم مهندسی آب
گروه آموزشی: علوم محیط زیست

http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hessari

شماره تلفن: