اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب

نام: سینا بشارت
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی
گروه آموزشی: مهندسی آب

http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.besharat

شماره تلفن: