Urmia University

Urmia Lake Research Institute

معرفی گروه مهندسی آب

گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با هدف پژوهش، آموزش، برنامه ریزی و مدیریت مسائل مرتبط با رسته آب و مواجهه با پی آمدها و تبعات منطقه ای "بحران آب" و "بحران مدیریت آب و خاک " تشکیل شده است. با برنامه ریزی و پیگیری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ستاد احیا دریاچه ارومیه جهت بازنگری نگرشهای سنتی و استفاده از ابزار و روشهای نوین و فناوری های پایگاه داده هوشمند جهت مدیریت و کنترل این بحران ها از راهبردهای اصلی این گروه میباشد. تعامل با سازمان ها، ارگانها، بهره برداران و ... حوضه دریاچه ارومیه سر لوحه عملیات اجرائی این گروه برای شناسایی مشکلات و تدوین برنامه راهبردی پژوهشی، آموزشی این گروه خواهد بود. زمینه کاری این گروه عبارتند از: سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی در منابع آب، هیدرولوژی و شبیه سازی رفتار ، تغییرات و پیش ببنی منابع آب، پژوهش در بحران ها و بلای طبیعی خشکسالی، سیلاب و ...، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب، خاک، گیاه و اتمسفر در سطح حوضه آبریز، ارزیابی، طراحی، پایش سیستم های انواع آبیاری های نوین سطحی، تحت فشار و ...، روشهای استحصال آب از فن آوریهای نوین، مدیریت یکپارچه حوضه آبریز. 

 

مدیر گروه      : دکتر سینا بشارت                              

آدرس پست الکترونیک گروه                

تلفاکس   :   33440295-044