اعضای هیات علمی گروه علوم محیط زیست

نام: بهزاد حصاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم مهندسی آب
گروه آموزشی: علوم محیط زیست

http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hessari

شماره تلفن: