به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی می رساند : پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در نظر دارد روز سه شنبه مورخه 94/11/06 همایشی با عنوان : "نقد و بررسی روند احیای دریاچه ارومیه "  با حضور مسوولین محترم استانی و ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار نماید.

بدینوسیله از کلیه جامعه ی دانشگاهی ، صاحب نظران و پژوهشگران محترم جهت شرکت در این همایش دعوت بعمل می آید.

مکان : سالن کنفرانس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه 

زمان : ساعت 9 الی 12:30