- نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

- انجمن علمی گیاهان داروئی کشور

- موسسه فنی و مهندسی تحقیقات کشاورزی