جلسه تعیین تکلیف پایلوت های اقدام فائو با محوریت موضوع معیشت جایگزین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در راستای قرارداد با ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور نماینده ارشد فائو، اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه، نمایندگان سازمان های اجرایی و دانشگاه ارومیه، پنجشنبه 13 مهر 1396 در  محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فائو، پرسشنامه پیشنهادی اولیه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز فائو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.