پس از برگزاری موفق کارگاه آغازین  "مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه" با مشارکت علمی و اجرایی سازمان FAO (سازمان خواربار جهانی) ، ستاد احیای دریاچه ارومیه و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، کارگاه "حسابداری آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه" با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه  توسط کارشناسان بین المللی سازمان FAO و دانشگاه دلف هلند در تاریخ های 15و 16 مهر ماه در این پژوهشکده برگزار گردید. در این کارگاه کارشناسان سازمانهای مختلف اجرایی و محقیقین دانشگاهی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و تهران شرکت داشتند. 

کارگاه

کارگاه2