این جلسه  روز یکشنبه مورخ 98/6/31 در سالن پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه  با حضور نمایندگان ارگانهای دولتی(شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی) و کارشناسان دفتر استانی ستاد احیا و عضو کمیسسیون سیاستگذاری ستاد احیا دفتر تهران (آقای مهندس حاجی مرادی) و اعضای کمیته ممنوعیت توسعه اراضی تیم پایش دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه بر اهمیت این ممنوعیت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و لزوم اجرای قوانین وضع شده تاکید و چالش های پیش روی این حوزه بررسی شد.
ارائه راهکارهای عملیاتی و ارسال آن برای دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه ، هماهنگی ارگانها برای جلوگیری یکپارچه توسعه غیر مجاز اراضی و بررسی روش کاهش پروسه صدور احکام قضایی این حوزه ، از اهم تصمیمات این جلسه بود.