این جلسه که با حضور کارشناسان اداره برق و اعضای کمیته ممنوعیت توسعه اراضی در اتاق تیم پایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد. و مسائلی از قبیل نحوه اعطای مجوز به خانه باغ ها و چاه ها و تاثیر عامل برق بر اعمال محدودیت در توسعه اراضی کشاورزی و... مطرح و بررسی شد.