این جلسه به ریاست آقای دکتر عباسپور سرپرست محترم پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در اتاق پایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با حضور مدیران زیر کمیته های تیم پایش برگزار شد. و هماهنگی های مربوط به اجرای نشست تخصصی کاهش ۴۰% مصرف آب کشاورزی در ۲۳ و ۲۴ ام مهر ماه بررسی گردید.