آقای حاتمی آمادگی دادگستری برای همکاری همه جانبه در امر جلوگیری از توسعه اراضی ملی را اعلام کرده و تصریح کرد که در مجموعه دادگستری نیز طرح های پیشگیری تصرف اراضی ملی و همچنین طرح صیانت از آب درحال پیگیری است که همپوشانی خوبی با کارگروه ممنوعیت توسعه اراضی دانشگاه ارومیه دارد و دانشگاه نیز در این طرح ها میتواند نقش موثری ایفا نماید.