Urmia University

Urmia Lake Research Institute

ابر رایانه محاسبات سنگین

این ابر رایانه جهت محاسبات سنگین گرافیکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

سابقه استفاده از این کامپیوتر:

 در محاسبات پروژه کاهش 40 درصد ، در پایان نامه بیش از 10 دانشجوی دوره های تکمیلی برای بهینه سازی مدل و اجرای مدلهای هیدرولیکی ، هیدروکلیمایی و محاسسبات سنگین پردازش های فتوگرامتری پهپاد و .... مورد استفاده قرار گرفته است.

 واحد GIT آماده همکاری با دانشکده ها ، بخش های دولتی و خصوصی برای استفاده از این ظرفیت میباشد.

جهت هماهنگی:

دکتر بهزاد حصاری (مدیرگروه پژوهشی محیط زیست پژوهشکده)

تلفن همراه: 09143465383

ایمیل: b.hessari@urmia.ac.ir